اعضای هیأت مؤسس شرکت
photo157491124 (1)

آقای سید محسن قاسم پور

Untitled123

آقای میلاد ظهیری

Untitled12345

آقای علیمحمد زحمتکش

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

آقای محمدحسین سلیمانی پور

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

آقای امید قاسمی

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

آقای مجتبی بیکدلی

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

آقای محمد سلطانی

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

آقای سید رضا محبوبی

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

آقای رضا راضی

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

آقای بهروز غنی

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

آقای سید حامد نبوی

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

آقای مصطفی لبیکی

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

خانم لطافت امانی

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

خانم معصومه رضایی

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

خانم راضیه شکیبا

lam-the-nao-de-day-tre-cach-tieu-tien-1-154404674-1024x681

خانم مهری اوشانی